2019 YILI HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar ve İSTİNAF & TEMYİZ- PARASAL SINIRLAR, SÜRELER TABLOSU

0 0

HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar

Yard. Doç. Dr. Nedim Meriç

(2019 Yılı)

PARASAL SINIRLAR TABLOSU

  1. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı.  Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınmlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 30.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2019 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

2018 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2.960 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 2.960 x % 23,73 = 702,408 + 2.960 = 3.662,408 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 3.660 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

2018 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 3.560 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 3.560 x % 23,73 = 844,788 + 3.560 = 4.404,788 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 4.400 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

2018 yılı için istinaf sonrası temyiz sınırı 47.530 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 47.530 x % 23,73 = 11.278,869 + 47.530 = 58.808,869 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 58.800 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

2018 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır 71.300 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 71.300 x % 23,73 = 16.919,49 + 71.300 = 88.219,49 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2019 yılı için 88.210 TL olarak belirlenmiştir.

  HMK 01.10.2011- 02.12.2016 02.12.2016- 31.12.2016 2017 yılı 2018 yılı 2019 yılı
Senetle ispat zorunluluğu ve seneden karşı tanıkla ispat yasağı sınırı m. 200, 201 2.500 TL 2.500 TL 2.590 TL 2.960 TL 3.660 TL
İstinaf  sınırı m. 341 1.500 TL 3.000 TL 3.110 TL 3.560 TL 4.400 TL
Temyiz sınırı m. 362 25.000 TL 40.000 TL 41.530 TL 47.530 TL 58.800 TL
Temyizde duruşma sınırı m. 369 60.000 TL 60.000 TL 62.290 TL 71.300 TL 88.210 
  1. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

2018 yılı için temyiz sınırı 2.590 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için temyiz sınırı, 2.590 x % 23,73 = 614,607 + 2.590 = 3.204,607 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 3.200 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2018 yılı için temyizde duruşma sınırı 26.610 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için temyizde duruşma sınırı, 26.610 x % 23,73 = 6.314,553 + 26.610 = 32.924,553 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 32.920 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2018 yılı için karar düzeltme sınırı 15.910 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için karar düzeltme sınırı, 15.910 x % 23,73 = 3.775,443 + 15.910 = 19.685,443 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 19.680 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu HUMK 01.01.2016- 31.12.2016 2017 yılı 2018 yılı 2019 yılı
Temyiz sınırı m. 427 2.190 TL 2.270 TL 2.590 TL 3.200 TL
Temyizde duruşma sınırı m. 427,IV, m. 438 22.400 TL 23.250 TL 26.610 TL 32.920 TL
Karar Düzeltme Sınırı m.440 13.390 TL 13.900 TL 15.910 TL 19.680 
  1. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK.’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulmaya başlayan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulanması üzerine 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 363 ve 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri bakımından uygulamada özellikle 363. maddede belirtilen parasal sınırın belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin farklılıkların görülmesi yine muhtemeldir. Bunun nedeni de 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen parasal sınırlara ilişkin maddeler arasında bulunan 363. maddenin istinaf değişikliğine hitap edip etmediğinin belirsiz ve 6763 sayılı Kanunda İcra ve İflâs Kanunu için artışa ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. Mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2019 için şu şekilde olacaktır.

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2018 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 3.690 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı, 3.690 x % 23,73 = 875,637 + 3.690 = 4.565,637 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 4.560 TL olarak belirlenmiştir.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2018 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 7.490 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı, 7.490 x % 23,73 = 1.777,377 + 7.490 = 9.267,377 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 9.260 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2018 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 1.770 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı, 1.770 x % 23,73 = 420,021 + 1.770 = 2.190,021 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 2.190 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

2018 yılı için istinaf sınırı 8.310 TL olup, 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2019 yılı için istinaf sınırı, 8.310 x % 23,73 = 1.971,963 + 8.310 = 10.281,963 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 10.280 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.97.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000’dır. İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapılmadığından, bahsi geçen parasal sınır artırılamayacaktır[1]. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017, 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılı için de için 40.000 TL’dir.

Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Evvelki Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.550, 2018 yılı itibarıyla 7.490 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 30.11.2018 gün ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 23,73 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2019 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 7.490 x % 23,73 = 1.777,377 + 7.490 = 9.267,377 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2019 yılı için 9.260 TL olarak belirlenmiştir.

  İİK 01.01.2016- 02.12.2016 02.12.2016- 31.12.2016 2017 yılı 2018 yılı 2019 yılı
Pazarlık suretiyle satış sınırı m. 119 3.120 TL 3.120 TL 3.230 TL 3.690 TL 4.560 TL
İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı m. 226 6.310 TL 6.310 TL 6.550 TL 7.490 TL 9.260 TL
Fevkalade mühlete tabi olma sınırı m. 326 1.500 TL 1.500 TL 1.550 TL 1.770 TL 2.190 TL
İstinaf sınırı m. 363 2.190 TL 7.000 TL 7.260 TL 8.310 TL 10.280 TL
Temyiz sınırı m. 364   40.000 TL 40.000 TL 40.000 TL 40.000 TL
Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından) m. 363 6.310 TL 6.310 TL 6.550 TL 7.490 TL 9.260 
  1. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (RG, 25.10.2017, Sayı:30221) 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, 362. maddelerindeki istinaf ve temyize ilişkin parasal sınırlar iş mahkemesi kararları bakımından da uygulanacaktır.

İş Mah. K. 20.07.2016- 02.12.2016 02.12.2016- 31.12.2016 01.01.2017- 25.10.2017 25.10.2017- 31.12.2017 2018 yılı 2019 yılı
İstinaf sınırı (m.7) 1.000 TL 3.000 TL 3.110 TL 3.110 TL 3.560 TL 4.400 TL
Temyiz sınırı (m.7) 5.000 TL 40.000 TL 41.530 TL 41.530 TL 47.530 TL 58.800 TL

About Post Author

Erkan ÖZ

Avukat Erkan ÖZ - ÖZ Avukatlık Ofisi 05325139918 - erkanoz07@gmail.com Bahçelievler Mah. Çetin Emeç Cad. 5068 Sok. No:1 Narin Apt. B Blok K:1 D:2 Manavgat / Antalya
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Sizin görüşünüz nedir?